loader image
fløng esportS

Vedtægter

Læs vores vedtægter på denne side

§ 1. Foreningens navn

Stk. 1. Foreningens navn er Fløng eSport hvis hjemsted er Fløng Byvej 24, Fløng, 2640 Hedehusene
Stk. 2. Foreningen er stiftet 1.august 2016

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at:
⦁ tilbyde eSport til bredden og eliten
⦁ arrangere/støtte aktiviteter indenfor eSport, der kan gøre hverdagen mere sjov, lærerig eller spændende, både lokalt/nationalt såvel som fysisk/online.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Alle der er over 10 år kan melde sig ind i foreningen og deltage i foreningens aktiviteter.
Stk. 2. Alle, uden aldersbegrænsning, kan blive passivt medlem i foreningen. Som passivt medlem støtter man op om det gode foreningsliv der bliver skabt hos og omkring Fløng eSport.
Stk. 3. Der opkræves et årligt kontingent for alle medlemstyper.
Stk. 4. Der ydes ikke godtgørelse af for meget betalt kontingent.
Stk. 5. Medlemmer af foreningen under 15 år, repræsenteres af en værge som har stemmeret for det pågældende medlem. Medlemmer over 15 år har stemmeret, mens medlemmer over 18 år yderligere er valgbare til bestyrelsen.

§ 4. Kontingent

Stk. 1. Kontingentet for medlemmer og passivt medlemskab fastsættes på den årlige generalforsamling, og skal være minimum 100 kr. årligt.
Bestyrelsen fastsætter betalingsterminer.

§5. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, med en formand, en næstformand, en kassér og en sekretær.
Stk. 3. Valgperioden er 2 år og således, at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Stk. 4. Bestyrelsen oppebærer intet honorar.
Stk. 5. Formanden foretager indkaldelser og sammensætter dagsorden, samt leder bestyrelsesmøderne.
Stk. 6. Kassereren fører foreningens regnskaber og forvalter på bestyrelsens vegne foreningens midler.
Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed, vil det være formandens stemme som er afgørende.
Stk. 8. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer herunder formand eller næstformanden er til stede. 
Stk. 9. Bestyrelsen kan indgå aftaler med andre eksterne parter om leje, lån af udstyr til brug for foreningens aktiviteter, herunder leje af lokaler etc.

§ 6. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Kassereren har fuldmagt til at modtage og foretage betalinger/hævninger fra foreningens bankkonto, med aflæggelse af revideret regnskab 1 gang årligt.
Stk. 3. Foreningen kan ikke optage lån/stifte gæld.
Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 7. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes en gang årligt, i april måned.
Stk. 2. Indkaldelser til den ordinære generalforsamling skal ske med minimum 14 dages skriftligt varsel, med angivelse af dagsorden, samt ordlyden af eventuelle forslag fra bestyrelsen. Indkaldelse sker via e-mail.
Stk. 3. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab. Der foretages valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgbare er alle medlemmer af foreningen over 18 år.

Dagsorden skal mindst indeholde: 
⦁ Valg af dirigent. 
⦁ Valg af referent og 2 stemmetællere. 
⦁ Beretning til godkendelse.
⦁ Regnskab til godkendelse. 
⦁ Budget for det kommende år. 
⦁ Indkomne forslag. 
⦁ Valg af bestyrelsesmedlemmer
⦁ Valg af 2 suppleant (hvert år). 
⦁ Valg af 1 revisor (hvert år). 
⦁ Eventuelt 

Stk. 4. Beslutninger og vedtægtsændringer træffes ved 2/3 dele flertal.
Stk. 5. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer af foreningen jfr. § 3 stk. 5, dog kun en stemme pr. husstand/barn.
Stk. 6. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 7. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig og skal for at være gældende, vedtages via flertal af de til generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 8. Ekstraordinære generalforsamlinger finder sted, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske med minimum 14 dages varsel via e-mail.
Beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling træffes på samme måde som ved en normal generalforsamling.
Stk. 9. For at opnå valg til bestyrelsen kræver det personligt fremmøde, eller skriftlig tilkendegivelse af villighed til at modtage valg.
Stk. 10. Foreningens revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 8. Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet gennemgås én gang årligt af revisoren. Bestyrelsen skal afgive regnskab for det foregående år til revisoren, inden næstkommende generalforsamling. Regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status tilgængeliggøres for alle medlemmer inden generalforsamlingens indkaldelse

§ 9 Vedtægts-ændringer

Stk. 1. Ved vedtægts-ændringer skal der være 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen, og for at blive vedtaget skal 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 10. Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en lovlig indvarslet generalforsamling, og kun hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og 3/4 af disse stemmer herfor.
Stk. 2. Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med minimum 14 dages varsel, som tidligst kan afgives på dagen for den første generalforsamling og senest 14 dage senere.
Stk. 3. På den sidste generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages endeligt såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Stk. 4. Ved foreningens opløsning skal alle foreningens aktiver og overskydende midler tilfalde børne og ungdomsarbejde i HTK.

læs mere om teamet

envelopemap-markersmartphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram